De templates

Algemene voorwaardenArtikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteVoorDeBouw.nl.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WebsiteVoorDeBouw.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WebsiteVoorDeBouw.nl gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en alle overige door WebsiteVoorDeBouw.nl verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met WebsiteVoorDeBouw.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WebsiteVoorDeBouw.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebsiteVoorDeBouw.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door WebsiteVoorDeBouw.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. WebsiteVoorDeBouw.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan WebsiteVoorDeBouw.nl wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WebsiteVoorDeBouw.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WebsiteVoorDeBouw.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 6. Als de opdrachtgever akkoord heeft gegeven via de mail, mag WebsiteVoorDeBouw.nl een offerte maken aan de hand van die mail. Deze is, getekend of niet getekend door opdrachtgever, direct bindend en kan alleen worden opgezegd door de in deze voorwaarde besproken handelingen uit te voeren.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat WebsiteVoorDeBouw.nl gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.  
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebsiteVoorDeBouw.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten en hosting gebeurt per jaar vooraf. Deze facturen worden op 1 november in het voorgaande jaar verstuurd. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Na facturatie van de website wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WebsiteVoorDeBouw.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders omschreven in de offerte of factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Periodieke actieve begeleiding / Service uren / Onderhoudscontract

 1. Overgebleven uren kunnen maximaal 3 extra periodes meegenomen worden.
 2. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het normale uurtarief.
 3. Service uren kunnen niet gebruikt worden voor het vullen van content in de website, zoals pagina’s, foto’s teksten, etc, of voor het onderhouden van social media pagina’s en/of accounts. Bij de periodieke actieve begeleiding en onderhoudscontracten wel.
 4. De uren worden vooraf gefactureerd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Indien dit niet het geval is zal het eventuele resterende bedrag gefactureerd worden.
 2. WebsiteVoorDeBouw.nl mag de website en andere door WebsiteVoorDeBouw.nl gemaakte objecten van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.
 3. WebsiteVoorDeBouw.nl is te allen tijde gemachtigd, op de voor de Opdrachtgever ontworpen website, een link op elke pagina naar WebsiteVoorDeBouw.nl te plaatsen, op welke manier dan ook. Als Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, is Opdrachtgever verplicht €7500,- te voldoen aan WebsiteVoorDeBouw.nl, tenzij anders overeengekomen.
 4. De aangeboden diensten van WebsiteVoorDeBouw.nl mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. WebsiteVoorDeBouw.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal WebsiteVoorDeBouw.nl steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebsiteVoorDeBouw.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WebsiteVoorDeBouw.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebsiteVoorDeBouw.nl zijn verstrekt, heeft WebsiteVoorDeBouw.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. WebsiteVoorDeBouw.nl heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. WebsiteVoorDeBouw.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WebsiteVoorDeBouw.nl kenbaar behoorde te zijn.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft WebsiteVoorDeBouw.nl het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat WebsiteVoorDeBouw.nl hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door WebsiteVoorDeBouw.nl of door WebsiteVoorDeBouw.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart WebsiteVoorDeBouw.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien WebsiteVoorDeBouw.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan WebsiteVoorDeBouw.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van WebsiteVoorDeBouw.nl.
 2. WebsiteVoorDeBouw.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WebsiteVoorDeBouw.nl opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WebsiteVoorDeBouw.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. WebsiteVoorDeBouw.nl Template

 1. De website, inhoud en afbeeldingen zijn in alle gevallen eigendom van WebsiteVoorDeBouw.nl, tenzij anders omschreven in de offerte.
 2. Bij opzegging van het contract moet de Opdrachtgever zelf, na toestemming van WebsiteVoorDeBouw.nl, zorgdragen voor het kopiëren van de teksten, afbeeldingen, etc.
 3. Mocht Opdrachtgever de website in zijn geheel mee willen nemen naar een andere partij, dan kan dat voor een eenmalig bedrag van € 1250,-.
 4. Alleen de content, de kleuren en het logo kunnen aan de layout veranderd worden.
 5. Hosting en Service kosten zijn €99,- per jaar, tenzij anders omschreven in de offerte.

Artikel 10. Duur, wijziging en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, WebsiteVoorDeBouw.nl Template en hosting & service kennen een opzegtermijn van 3 maanden. De contracten gaan in op het moment van ondertekening van de offerte en lopen van 1 januari t/m 31 december. Het eerste termijn loopt van het moment van ondertekening tot 31 december, daarna volgens de hierboven beschreven data.
 2. De contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 3. Het contract kent een wijzigingstermijn van 3 maanden.
 4. WebsiteVoorDeBouw.nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WebsiteVoorDeBouw.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 5. WebsiteVoorDeBouw.nl heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WebsiteVoorDeBouw.nl niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WebsiteVoorDeBouw.nl zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van WebsiteVoorDeBouw.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. WebsiteVoorDeBouw.nl heeft het recht om op elk moment, zonder reden, een contract te beëindigen en de eventuele gemaakte kosten doorberekenen, als zijnde een eindafrekening, aan Opdrachtgever.

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan WebsiteVoorDeBouw.nl verstrekte goederen en/of diensten worden aan Opdrachtgever overgedragen als deze dat wenst.
 2. Alle door WebsiteVoorDeBouw.nl ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door WebsiteVoorDeBouw.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. WebsiteVoorDeBouw.nl en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. WebsiteVoorDeBouw.nl kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het plaatsen van onrechtmatig verkregen afbeeldingen op de website of in ontwerpen.
 3. De aansprakelijkheid van WebsiteVoorDeBouw.nl zal te allen tijde beperkt blijven tot de aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is WebsiteVoorDeBouw.nl gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. WebsiteVoorDeBouw.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop WebsiteVoorDeBouw.nl geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. WebsiteVoorDeBouw.nl kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten.
 4. WebsiteVoorDeBouw.nl verleend geen enkele toegang tot de server anders dan de backend van het CMS waarmee gewerkt word.
 5. WebsiteVoorDeBouw.nl heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 15. Derden

 1. WebsiteVoorDeBouw.nl is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door WebsiteVoorDeBouw.nl doorgevoerd.
 2. WebsiteVoorDeBouw.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hosting provider en/of domeinnaam registrant. 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, exclusief de server wachtwoorden/gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door WebsiteVoorDeBouw.nl vervaardigde website en of andere reclame uitingen is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van WebsiteVoorDeBouw.nl.
 3. Door WebsiteVoorDeBouw.nl of anderen ontwikkelde applicaties en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van WebsiteVoorDeBouw.nl. 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door WebsiteVoorDeBouw.nl slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WebsiteVoorDeBouw.nl verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.